Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Ochrona danych osobowych

wydrukuj

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), dlatego, realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia, informuję iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Strzyżowski , 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15.

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15 38-100 Strzyżów, mailowo: iod@strzyzowski.pl.

Odbiorcami danych mogą być operatorzy usług informatycznych i hostingowych, w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przetwarzamy dane osobowe, które są zbierane podczas korzystania przez Państwo z tego serwisu. Chodzi o takie dane jak: adresy IP oraz informacje zapisywane w plikach cookies.

Głównym celem przetwarzania przez nas Państwa danych jest zapewnienie Państwu pełnej funkcjonalności działania strony internetowej  Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.

Podstawą przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna i świadoma zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Państwu dostępu do usług oferowanych przez stronę  www.strzyzowski.pl. wraz z  serwisem.

W związku z przetwarzaniem danych macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres administratora danych iod@strzyzowski.pl.

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji  międzynarodowej.

 

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w ramach wykonywania zadań publicznych jest Starosta Strzyżowski , 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15.

Dane osobowe przetwarzane w systemie, tj. wizerunek osób, czyny, czas i miejsce, tworzą zbiór danych osobowych - Monitoring wizyjny Starostwa Powiatowego w Strzyżowie

Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie i wokół budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15, Parkowa!

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (zapewnienie porządku, bezpieczeństwa i mienia na określonym terenie).
 2. Zapisy z monitoringu  przechowywane są w okresie  90 dni.
 3. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 4. Zapis z monitoringu może być udostępniony podmiotom trzecim upoważnionym z mocy prawa.
 5. Dane z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w sytuacji uznania, iż przetwarzanie danych naruszyło przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@strzyzowski.pl.

Wykaz miejsc umieszczenia kamer systemu monitoringu wizyjnego
w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie

wejście do Starostwa (od strony banku) schody + winda
wejście do Starostwa
parter korytarze+ klatka schodowa
sala obsługi petentów - wydział KD
korytarze I piętro + klatka schodowa
korytarze II piętro + klatka schodowa
 

Budynek Starostwa ul. Parkowa 7:
parking wewnętrzny pod budynkiem
wejście od strony parkingu + klatka schodowa
wejście od strony ul. Parkowej + klatka schodowa + winda
korytarze I piętro
korytarze II piętro