Logo
Pogoda

18°C

 • sgps
 • e-puap
 • bip
 • Kontrast 1
 • Kontrast 2
 • Kontrast 3
 • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Sprowadzenie zwłok

wydrukuj

 

Wymagane dokumenty w celu wydania pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami z obcego państwa do Polski:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa,  
 • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub w tłumaczeniu potwierdzonym przez Konsula RP,
 • w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art.9. ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz jego tłumaczenie,
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo do występowania w imieniu osoby uprawnionej (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest zakład pogrzebowy).

 

Miejsce złożenia dokumentu:

Wniosek z kompletem wymaganych dokumentów składa się w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Strzyżowie (pok. Nr 109) lub na adres e – mail starostwo@strzyzowski.pl


Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ust.44 pkt 2 w części III Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1044 z późn. zm.).


Termin i załatwianie:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku


Podstawa prawna:

 •  art.  14 ust. 4 pkt 1 i ust. 5  ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach
  i chowaniu zmarłych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.)
 •  § 2 i § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U.
  z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) 
 •  art. 104, art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie złożone za pośrednictwem Starosty Strzyżowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 


Informacje:

Dokumenty o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków (w tym urny z prochami) z zagranicy może złożyć osoba uprawniona określona w art. 10 ust. 1 ustawy lub upoważniona przez nią firma pogrzebowa.